Obținerea unui loc de muncă în Craiova – misiune (im)posibilă?

Written by Cristina Mormoe. Posted in Noutăţi

După terminarea facultății și chiar și din timpul acesteia, tinerii își încep drumul profesional. Ei ajung să lucreze fie într-un domeniu potrivit cu studiile lor, fie în companii sau firme care prestează diverse servicii. Majoritatea visează să aibă un loc de muncă în domeniul în care au avut studiile, însă doar câțiva reușesc acest lucru. Tinerii se confruntă cu o reală problemă atunci când vine vorba de găsirea unui job, deoarece locurile de muncă disponibile în Craiova sunt puține în comparație cu numărul tinerilor care vor să se angajeze.

Am vrut să aflu cum este văzută piața muncii din Craiova prin ochii tinerilor și astfel am discutat cu câteva persoane o serie de întrebări.

For the English version scroll down.

                           

Cum vezi piața muncii din Craiova ?

Dana, 26 de ani, ne-a împărtășit impresiile sale în această privință “Piața muncii din Craiova mi se pare destul de puțin dezvoltată, în comparație cu alte orașe asemănătoare ca economie. Oferta muncii te limitează destul de mult, iar de multe ori, tinerii ajung să ocupe posturi pt care nu sunt calificați”.

Bogdan, 25 de ani ne-a mărturisit că principalul factor care lipsește de pe piața muncii din Craiova sunt investitorii ” În ceea ce privește piața muncii din Craiova consider că nu sunt suficienți operatori economici, investitori care să acopere  deficitul locurilor de muncă existent la nivelul Municipiului dar și la nivel județean. Se poate observa cu ușurință că foarte multe locuri de muncă din sectorul privat  sunt plătite cu salariu minim pe economie, angajații de cele mai multe ori au contracte individuale de muncă part-time deși în realitate timpul efectiv petrecut la muncă este unul normal”.

Din punctul tău de vedere, tinerii sunt încurajați de sistem atunci când termină facultatea, în găsirea unul loc de muncă?

Oana, 23 de ani ne-a spus că “studiile superioare nu mai constituie un foarte mare avantaj în găsirea unui loc de muncă. Astăzi trebuie să avem experiență în spate chiar dacă suntem novici. Suntem încurajați să ne găsim joburi și să fim parte activă a forței de muncă, dar spre exemplu în Craiova, lipsesc pozițiile entry-level, internship-urile sunt oferite numai de către bănci și firme de IT, și de cele mai multe ori ajungem să plecăm din oraș sau din țară din cauza lipsei de oportunități sau să ne mulțumim cu un job pentru care nu am fi avut nevoie de studii superioare”.

Tot la aceeași întrebare, un alt răspuns l-am primit de la Alex, 22 de ani care este de părere că “Domeniul în care am studiat cântărește destul de mult atunci când vine vorba să ne găsim un loc de muncă. Din păcate, în Craiova sunt doar câteva facultăți care îți oferă șansa la un loc de muncă sigur și stabil. Nu toți tinerii sunt potriviți cu profilul acelor facultăți și astfel, la finalul studiilor universitare, majoritatea întâmpină dificultăți în găsirea unui job”.

Consideri că angajatorii au cerințe prea mari de la tinerii fără experiență profesională?

Vorbind despre cerințele angajatorilor de la tineri, părerile au fost asemănătoare “Sunt foarte puțini angajatori în Craiova care angajează oameni fără experiență. Cerințele uneori îi depășesc pe tinerii absolvenți, cei mulți renunțând foarte repede”, ne-a spus Dana, 26 de ani.

O altă părere ne-a fost împărtășită de Bogdan, 25 de ani “Da. De cele mai multe ori angajatorii tind spre viitori angajați care au “istoric“, să zic așa, pe piața muncii. Există și situații în care angajatorii preferă viitori angajați care vin direct de pe băncile școlii având posibilitatea astfel să îi formeze după bunul lor plac”.

Tot el ne-a spus un lucru care poate nu era știut de unii tineri « Mai mult decât atât exista unele măsuri implementate de Guvern prin care angajatorii ce angajează persoane nou-intrate pe piața muncii beneficiază de anumite privilegii fiscale”.

Ce schimbări ar fi necesare în Craiova pentru că tinerii să își găsească mai ușor de lucru?

Acum că am aflat cum este văzută piața muncii din Craiova de către tineri, am fost curioasă să văd ce ar putea fi îmbunătățit în Craiova în sectorul economic. Aici, principalele subiecte aduse în discuție au fost asemănătoare “Dacă tinerii (absolvenți sau de ceva vreme pe piața muncii) ar avea o gamă mai variată de joburi, ar rămâne în Craiova să muncească. O soluție ar fi că internship-urile oferite de companii să fie mai variate și mai numeroase. Tinerii ar trebui să fie încurajați să facă parte din proiecte sau ONG-uri în perioada studenției, iar școlile și universitatea ar trebui să faciliteze acest proces de obținere a oportunităților de practică în domenii și companii relevante pentru elevi și studenți”, ne-a spus Oana, 23 de ani.

Bogdan, 25 de ani este de părere că “Schimbări ar fi multe. Prefer să enumăr doar câteva: standardele de angajare să fie ridicate dar în același timp să lase posibilitatea angajării tinerilor, diversificarea categoriilor de activitate, atragerea de noi investitori la nivel local de către autoritățile publice locale fapt ce ar crea locuri de muncă reducând astfel și deficitul existent”.

Ce sfaturi ai pentru cei care se află în căutarea unui loc de muncă?

Răspunsurile la această întrebare vin ca un sprijin pentru cei care vor să se angajeze. Aici, tinerii intervievați sunt de părere că cel mai important lucru este să nu renunțăm după primul interviu de angajare nereușit.

” Să nu renunțe după primul răspuns negativ al unui angajator, să caute să își diversifice opțiunile, să aleagă un loc de muncă unde să le facă plăcere să meargă, odată angajați. Să dea tot ce-i mai bun pt a putea progresa”, ne-a spus Dana, 26 de ani.

Bogdan, 25 de ani îi sfătuiește pe tineri  “Să își actualizeze în mod constant CV –ul; Să trateze cu seriozitate toate etapele de selecție; Să aibă o atitudine deschisă, comunicativă în discuția cu reprezentanții companiilor; Dacă sunt candidați fără experiență să se implice în programe de internship, workshop-uri, cursuri, concursuri, portofolii și proiecte project based”.

Mihnea, 27 de ani consideră că “Trecând prin mai multe locuri de muncă până în prezent, am observat că cel mai important lucru este să nu te lași influențat de cei din jur. Atunci când ești în căutarea unui loc de muncă sau când ești novice, trebuie să fii sigur pe tine, pe ceea ce vrei de la locul de muncă respectiv și să îți urmezi calea pe care ți-ai ales-o, fără să îi lași pe ceilalți să « profite » de faptul că ești la început de drum profesional”.

Găsirea unui loc de muncă este definitorie pentru viitorul unui tânăr. Drumul până la job-ul ideal este dificil, dar din fericire, nu imposibil. Fiecare dintre noi este responsabil pentru deciziile și pentru drumul urmat în viață. Doar de noi depinde să ne asigurăm un viitor stabil, noi avem puterea să o luăm de la capăt de fiecare data când dăm greș într-o anumită situație. Cel mai important lucru este să nu ne pierdem curajul și încrederea de sine.


English version

Finding a job in Craiova- mission im(possible)?

After graduating from the university and also during studies, the youngsters are often starting their professional career. They end up working either in a domain that fits their diploma, or in companies from a different field. Most of them are dreaming of having a job in the field in which they had finished their studies but just a few have the chance for this. The young have to face a real problem when it comes to finding a job because the number of available positions is lesser than the number of people who want to be hired.

I wanted to find out how the labor market is seen in Craiova through the youths’ eyes so I talked with some youngsters.

How do you see the labor market in Craiova?

Dana, 26 years, shared her thoughts on this: “The labor market in Craiova seems to me quite less developed compared to the one from other cities that have almost the same economy. There is a limited number of workplaces and in many cases the youngsters are working in places where they don’t have the experience”.

Bogdan, 25 years, said that the most important thing that is missing from the labor market in Craiova are the investors “I think there are not enough economic operators, investors who can cover the deficit of the work places existent at the level of the county. We can easily observe that many workplaces from the private sector are with the minimum wage and the employees often work on part-time contracts although in reality their time spent at work is full-time”.

From your point of view, are the youngsters encouraged by the system after the university studies in finding a job?

Oana, 23 years, said: “Nowadays the higher education is not necessary or the most important factor in finding a job. Now we have to have background experience, even if we are at the beginning of our careers. We are encouraged to find jobs, to be an active part of the workforce but, for example, in Craiova there are missing the entry-level positions, the internships are offered only by banks and IT companies and in many cases, we are forced to leave the city or the country because of the lack of opportunities or we have to be happy with a job for which we would not even need a higher education diploma”.

Speaking about the same question, an answer is given by Alex, 22 years old, who thinks “The field in which we studied is important when it comes to find a job. Unfortunately, in Craiova are just few faculties who are offering the chance of having a stable workplace afterwards. Not all young people are compatible with the profile of those courses and so, at the end of the university studies most of them are facing difficulties in finding a job”.

Do you think that the employers have higher requirements from the youngsters without professional experience?

Speaking about the expectations of employers from the young population of Craiova, the opinions were similar: “There are few employers in Craiova who hire people without experience. The requirements sometimes are too high for the young (graduates), so most of them are quitting very quickly”, said Dana, 26 years.

Another opinion was shared by Bogdan, 25 years “Yes. In most of the cases, the employers prefer that the future employees already have an experience on the labor market. There are also situations in which the employers are hiring young who have just finished university, having the chance to form them as they wish and give them training”.

He said also another thing that maybe was unknown by some people: “There are some measures implemented by the government through which the employers who hire those who has just entered the labor market gain some certain fiscal privileges”.

What changes would be necessary in Craiova in order that the youngsters could more easily find a job?

Now that I found out how the labor market in Craiova is seen by the youth, I wanted to also know what could be improved in the city in the economic sector. Here, the main ideas shared were similar.

“If the youth would have a large variety of jobs, they would stay in Craiova to work. A solution would be the bigger number of internships offered by companies. The young should be encouraged to be a part of NGOs during university, moreover schools and universities should facilitate this process of obtaining practical experience in companies of the field relevant for students”, said Oana, 23 years.

Bogdan, 25 years thinks that “Many changes can be done. I would like to list just a few: the hiring standards should be higher but at the same time young people should be given more chances to be hired, the wider diversification of the categories of activities, the bigger attraction of new investors at local level by the public authorities, more actions which would create workplaces and which would decrease the existent deficit of those”.

What are your advices for the ones who are trying to find a job?

The answers for this question are a support for the ones who wants to find a job. Here, the young with whom I spoke think that the most important thing is not to give up after the first failed job interview and opportunity.

“To not give up after the first negative answer of an employer, to try to diversify your options, to choose a work-place where you would work with pleasure, once hired there. To give all their best in order to progress”, said Dana, 26 years.

Bogdan, 25, said “You should constantly update their CV. Be serious in each election steps; have a communicative attitude when you are speaking with the representative of the companies; if you are a candidate without professional experience, you should get involved in an internships program, workshops, courses, competitions and project-based opportunities”.

Mihnea, 27 years old, thinks that “After changing many jobs until now, I saw that the most important thing is to not let yourself to be influenced by the ones who are surrounding you. When it comes to finding a job or when you are novice, you have to be sure what you want from that job and to follow the path you have chosen without letting some people to take advantage of the fact that you are at the beginning of your professional career”.

Finding a job is mandatory for the future of youngsters. The process until finding the ideal job is difficult but not impossible. Each one of us is responsible for the decisions that we take and for the path followed in life. It’s only upon us to assure a stable future. We have the strength to start all over again every time we fail. The thing that really matters is that we cannot lose the courage and self-confidence after a fail.

Cristina Mormoe

       

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a comment