Un proiect despre modul sănătos de viață! Află ce au învățat voluntarii noștri în Polonia

Written by Daniela Hadei. Posted in Povești cu și despre Tinerii 3D

„Pentru a încuraja tinerii să practice un mod sănătos de viață, să-i facӑ conștienți de faptul că nu ar trebui să decidă din cauza presiunii societății, dar să abordeze conștient și individual” – acesta a fost scopul proiectului „Mod sănătos de viață – modalitatea corectӑ “, care a avut loc ȋn Zakopane, Polonia, și a reunit tineri din România, Lituania, Portugalia, Bulgaria și Polonia. Ca întotdeauna, voluntarii noștri s-au întors cu multe experiențe și amintiri frumoase.

For the English version scroll down. 

Adrian Oprică: „Îmi pot exprima încântarea și lauda. A fost o săptămână minunată, plină de schimburi multiculturale între noi, participanții. Am învățat puțin din obiceiurile și tradițiile fiecărei țări. Atmosfera era întotdeauna relaxată. Jocurile mici pe care le-am pregătit și activitățile proiectului s-au desfășurat atât în interior, cât și afară, lucru care ne-a menținut intens activi. Am avut de asemenea timp să vizităm împrejurimile orașului, Lacul Morskie Oko (Parcul Național Tatra, Polonia) și Valea Gubalowka. Pentru a rezuma, totul a mers bine pornind de la logistica și organizarea activităților, până la detaliile mici legate de cazare, echipamente, loc, mâncare, munca în echipă și așa mai departe. Pot spune că echipa noastră sa bucurat de timpul petrecut la Zakopane și suntem nerăbdători să ne întoarcem acolo cât mai curând posibil. A fost o mare plăcere să colaborăm chiar de la început și recomand Organizația Rutkow-Ski tuturor celor care doresc să colaboreze pentru proiecte în cadrul Erasmus Plus”.

Roxana Motrescu: „Am fost a patra oară în Zakopane și încă este un loc special pentru mine și o mare plăcere să mă întorc acolo mereu. Este un oraș în care mă simt ca acasă și unde localnicii sunt drăguți și politicoși, iar natura este neatinsă și spectaculoasă. La fel ca și restul proiectelor la care am participat, am avut și o mulțime de lucruri de învățat și de la acesta. M-am bucurat de toate activitățile și de ceilalți participanți. Am schimbat tradițiile și informațiile culturale despre țările noastre de origine. De asemenea, am învățat noi jocuri ale copilăriei din fiecare țară care a participat, un atelier de autoapărare și un atelier de fizioterapie. Am călătorit puțin prin împrejurimi, am vizitat centura orașului, faimosul lac Morskie Oko cu Parcul Național Tatra și uluitoarea vale Gubalowka. Mi-am învins teama de înălțime și am acceptat să încerc călătoria cu telecabinele. Aceasta este cea mai nouӑ și cea mai mare reușitӑ a mea. De asemenea, aș dori să mulțumesc echipei, Organizației Rutkow-Ski pentru această săptămână minunată. Pot să spun fără îndoială că ei sunt dintre cele mai de vârf persoane pe care le cunosc. Am avut multe de învățat din  abilitățile lor, începând de la implementarea proiectelor, până la colaborarea și munca în echipă. Am doar cuvinte de laudă pentru ei. Săptămâna aceasta a trecut în mod surprinzător de repede și abia aștept ca noi toți să ne vedem din nou”.

Anamaria Bașaldiu: „Aceasta a fost prima mea participare la un proiect și a fost uimitor! De ce spun asta? În primul rând, deoarece proiectul a fost bine organizat, având activități în aer liber și în interior, ateliere, iar participanții au fost extrem de deschiși, receptivi și implicați în fiecare activitate. Și în al doilea rând, pentru că am avut ocazia să întâlnesc oameni noi din alte patru țări și să învăț într-un mod informal despre cultura, istoria, tradițiile, mâncarea și băuturile lor. Am descoperit oameni cu același gust în muzică ca și al meu, am schimbat cântece noi, artiști sau povestiri de la festivaluri de muzică. Am putut să vorbesc dimineața sau noaptea despre viață, alegeri și oameni cu una dintre colegele mele de camerӑ. A fost o atmosferă bună în timpul proiectului, fețe zâmbitoare și chipuri fericite (asta pentru că au fost făcute glume bune). Mi-a plăcut multiculturalitatea acestui proiect!”.

Stanca Irina: „În primul rând, vreau să spun că până acum acesta a fost cel mai frumos proiect la care am participat, datoritӑ oamenilor și, bineînțeles, a programului. Activitățile au fost foarte interesante și am învățat despre stilul sănătos de viață. Am aflat că stilul sănătos de viață nu înseamnă doar să mănânci sănătos, ci și să faci sport. Am învățat câteva tehnici de masaj. Mi-a plăcut că am avut un atelier de autoapărare, pentru că este foarte bine să știți cum să vă apărați. În al doilea rând, m-am bucurat de acest proiect și de tema sa. Cazarea a fost foarte plăcută, iar mâncarea a fost bună. Activitățile au fost foarte interesante și mi-au amintit de copilărie. Ceilalți voluntari au fost foarte comunicabili și foarte amabili. Mi-au plăcut nopțile culturale, unde am învățat ceva nou despre fiecare țară și niște dansuri tradiționale. Mi-a plăcut călătoria la Morskie Oko, unde am fӑcut o mulțime de poze și ne-am bucurat de natură. Dar cel mai important lucru care mi-a plăcut, a fost echipa noastră din România, pentru că am făcut multe lucruri împreună și am fost uniți”.

Alin Petre: „Proiectul din Zakopane, Polonia, a fost pentru mine o experiență extraordinară și un schimb cultural valoros. Mi-a plăcut să particip la toate activitățile și să vizitez localurile și oamenii. Organizarea proiectului a fost bine pregatitӑ, iar gazdele au fost foarte frumoase. Abia aștept să revin acolo din nou cu prima viitoare ocazie”.

Chelu Marian Cosmin: „Întreaga idee din spatele proiectului a fost una bine aleasă, datorită alimentației necorespunzătoare și lipsei exercițiilor fizice, care sunt o mare problemă în zilele noastre. Ca dezavantaj, prea multe activități, dar activitățile alese au fost bine pregătite și o alegere bună pentru proiect”.

 

A project about healthy lifestyle! See here what our volunteers learned in Poland 

„To encourage young people to practice a healthy lifestyle, make them aware that they should not decide on him

because of the pressure of society, but to approach it consciously and individually” – this was the aim of the project „Healthy lifestyle- do it right”, which took part in Zakopane, Poland, and connected together youngsters from Poland, Lithuania, Portugal, Bulgaria and Romania. As always, our volunteers came back with a lot of good experiences and nice memories.

Adrian Oprică: „I can express my delight and praise. It was a wonderfull week full of multicultural exchanges between us, the participants. We have learned a little from each countries habits and traditions. The atmosphere was always a relaxed one. The small games that we prepared and the project’s activities were held both inside and outside, thing which kept us intensively active. We also had time to visit the surroundings of the city, the Morskie Oko Lake (Tatra National Park, Poland) and The Gubalowka valley. To sum it up, everything went good starting from the logistics and organization of the activities till the small details related to the accomodation, equipments, place, food, team work and so on.  I can say that our team enjoyed the time spent in Zakopane and we are anxious to return there as soon as possible. It  was a great pleasure to collaborate even from the start and I strongly recommend Rutkow-Ski Organisation to anyone who wants to collaborate for projects within the Erasmus Plus frame”.

Roxana Motrescu: „It is my fourth time in Zakopane and it still is a special place for me and a great pleasure to always return there. It is a city where I feel like home and where locals are nice and polite and the nature is untouched and spectacular. Like the rest of the projects that I took part in I had a wealth of things to learn from this one also. I enjoyed all the activities and also the rest of the participants. We exchanged traditions and cultural informations about our home countries. We also learned new childhood games from each country which participated, a self-defense and a physiotherapy workshop. We traveled a little through the surroundings, visited the centure of the town, The famous Morskie Oko Lake with the Tatra National Park and the breathtaking Gubalowka valley. I defeated my fear of heights and accepted to try the ride with the cable cars. This is my newest, greatest goal achieved. Also I would like to thank Rutkow-Ski Organisation’s team for this wonderful week. I can undoubtedly say that they are one of the top persons that I know. I had a lot to learn from their skills, starting from the implementation of the projects till the collaboration and team work. I have only words of praise for them. This week passed surprisingly fast and I’m just waiting for us all to see each other again”.

Anamaria Bașaldiu:This was my first time participating to a project and it was amazing! Why do i say that? First because the project was well organised, having outdoor and inside activities, worshops and the partipants were extremely open, receptive and involved in every activity. And second, because I had the opportunity of meeting new people from four other countries and learn in an non-formal way about their culture, history, traditions, food, drinks. I discovered people with the same taste in music as mine, we exchanged new songs, artists or stories from music festivals. You can have a good morning or night talk about life, choices and people like I had with one of my roomates. It was a good atmosphere during the project, smiley faces and happy faces (that’s because good jokes were made). I loved the multiculturality of this project!”.

Stanca Irina: „First of all I want to say that by so far this was the nicest project were I was because of the people and of course by it’s schedule. The activities were very interesting and we learned about healthy life style. I learned that the healthy life style it’s not just about eating healthy it’s about doing sport too. We learned some massage techniques. I liked that we had a self defense workshop because it’s very good to know how to defend yourself. Secondly I enjoyed this project and it’s theme. The accomodation was very nice and the food was good too. The activities were very interesting and they reminded me of my childhood. The other volunteers were very communicative and very kind. I liked the cultural nights were we learned something new about each country some traditional dances. I loved the trip to Morskie Oko were we took a lot of pictures and enjoyed the nature. But the very important thing that I liked was our team from Romania because we did a lot of things together and we were united”.

Alin Petre:The project from Zakopane, Poland, was for me a great new experience and a valuable cultural exchange. I enjoyed participating to all the activities and visiting the local places and people. The organization of the project was well prepared and the hosts were very nice. I can not wait to return there again with the first future occasion”.

Chelu Marian Cosmin:The whole ideea behind the project was a good chosen one because of the unhealty alimentation and the lack of phisical exercises that are a big problem in our days. As a downside, too many activities but the chosen activities were well prepared and a good choice for the project”.

 

Tags: , , , , ,

Leave a comment